Wednesday, March 19, 2008

Bài giảng AutoCad( tt )


II. Xén đối tượng : ( TRIM )
Trong AutoCAD có 3 lệnh xoá và xén đối tượng là: Erase, Trim, Break. Ta cần phân biệt sự khác nhau giữa 3 lệnh này để dễ dàng sử dụng. Lệnh Erase là xoá cả đối tượng, còn lệnh Trim, Break chỉ xén một phần đối tượng. Đoạn cần xén trong lệnh Trim được giới hạn bởi một hoặc hai đối tượng giao, còn đoạn cần xén trong lệnh Break được giới hạn bởi hai điểm.
Lệnh Trim dùng để cắt bớt đoạn cuối của đối tượng được giao bởi một đối tượng khác hoặc đoạn giữa của hai đối tượng khác. Truy xuất lệnh bằng các cách sau:
* Trên thanh Modify : click vào biểu tượng
* Trên dòng Command : Trim hoặc Tr
Command: Trim (hoặc Tr) ¿
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: Chọn đối tượng giao với đoạn mà ta muốn xoá
Select objects: Chọn tiếp các đối tượng giao hay ấn Enter để kết thúc việc lựa chọn
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: chọn phần ta muốn cắt bỏ của đối tượng (hình dưới là đoạn có dấu ), nếu ta không thực hiện lệnh Trim, chọn U (Undo)
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Chọn tiếp đoạn muốn cắt bỏ hay ấn Enter để kết thúc.
Chú ý: Tại dòng “Select objects” nếu muốn chọn tất cả các đối tượng ta chỉ cần nhấn Enter, dòng nhắc tiếp của lệnh Trim sẽ xuất hiện.
Các lựa chọn khác
Edgemode: Xác định phần đối tượng được giao với các đối tượng đượcgiao kéo dài hay không (Extend hoặc No Extend)
Projectmode: Dùng để xoá các đoạn của mô hình 3 chiều, xuất hiện các lựa chọn phụ
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: p
Enter a projection option [None/Ucs/View] :
View: xén một đoạn bất kì của hình chiếu mô hình 3 chiều lên mặt phẳng song song với màn hình mặc dù thực tế các đối tượng giao và các đoạn cần xén không giao nhau.
None: Chỉ cho phép Trim khi tất cả các đối tượng cùng nằm trên một mặt phẳng
UCS Các đối tượng của mô hình 3 chiều được chiếu lên mặt phẳng XY của UCS hiện hành và các đối tượng được xén trên mặt phẳng này
Undo: Lựa chọn này cho phép phục hồi lại đoạn vừa đoạn xoá

0 Comments:

 

blogger templates 3 columns | Make Money Online